Spis publikacji:

 1. Płotkowiak M., Wzmocnienie konstrukcji posadowienia filarów międzynawowych kościoła pw.w Św.Jakuba w Ośnie Lubuskim - jako I etap robót zabezpieczających korpus nawowy przed katastrofą budowlaną [w:] Colloquia Lubuskie, Przez architekturę muwią wieki, pod red.M.Golemskiego, Ośno Lubuskie 2016r.

 2. Płotkowiak M., Concept and its implementation during the reconstruction od the church of Blessed Virgin Maryin Chojna [w:] Civil Envirenmental Engineering Reports  2015 Number 19 (4)

 3. Płotkowiak Maciej, Pierwszy etap robót zabezpieczających wieżę kościoła p.w.Św.Jakuba w Ośnie Lubuskiem przed katastrofą budowlaną [w:] Colloquia Lubuskie. Parafia Ośno na przestrzeni dziejów - źródła, konteksty., pod red.M.Golemskiego, Ośno Lubuskie 2015,s.27-40

 4. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Ocena stanu technicznego oraz proces zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną konstrukcji wieży kościoła pw.Św.Jakuba w Ośnie Lubuskim [w:] Lubuskie Materiały Konserwatorskie, 

 5. Płotkowiak Maciej, Remont konstrukcji i próba trwałego zabezpieczenia spichlerza w Jankowie poprzez przystosowanie do nowego sposobu użytkowania [w:] Zachodniopomorskie Materiały Konserwatorskie, Szczecin 2014, s.95-109

 6. Płotkowiak Maciej, Czy w Kołobrzegu może powstać nowoczesne centrum edukacyjne poświęcone hanzeatyckiej przeszłości miasta?, [w:] Gazeta Muzealna biuletyn informacyjny Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu nr 12, wrzesień 2014, 

 7. Płotkowiak Maciej, Fiuk Piotr, Retrowersja z perspektywy czasu ─ na przykładach małych miast Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, [w:] Rewitalizacja średniowiecznych małych miast Pomorza Zachodniego, pod red. Z.Paszkowskiego, Szczecin  2014

 8. Płotkowiak Maciej, Sanacja elewacji byłego skrzydła zachodniego klasztoru cysterek w Cedyni [w:] Civitas Cedene. Studia i materiały do dziejów Cedyni, t.1, pod red. P.Migdalskiego, Stowarzyszenie Historyczno-kulturalne „Terra Incognita”, Chojna 2014, s.219-237

 9. Płotkowiak Maciej, Więźby dachowe średniowiecznych kościołów z terenu Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej na wybranych przykładach,/Dachverbände der mittel alterlichen kirchen aus dem Gebiet WestPomooern Und Lebuser Land auf Ausgewählten Beispielen [w:]  Nadodrzańskie Spotkania z Historią 2014, II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa, materiały pod red.: A.Chludzińskiego, Pruszcz Gdański 2014, s.

 10. Płotkowiak Maciej, Anastyloza portalu północnego w skrzydle zachodnim klasztoru Cysterek w Cedyni [w:] Cedynia  i okolice poprzez wieki, Stowarzyszenie Historyczno-kulturalne „Terra Incognita”, Chojna2013, s. 271-280

 11. Płotkowiak Maciej, Więźby dachowe wybranych przykładów barokowej architektury rezydencjonalnej z terenu Pomorza Zachodniego/Dachstühle  der Ausgewählten beispiele  für barockkreisdenzarcitektur in Westpommern, [w:] Z dziejów ziemi Drawskiej i Szczecineckiej, pod red.: A.Chludzińskiego, Gdański 2013, s. 69-82

 12. Płotkowiak Maciej, Ocena stanu technicznego korpusu nawowego kościoła pw. Św.Jakuba w Ośnie Lubuskim [w:] Colloquia Lubuskie, Wokół tradycji Ośna i dawnego Biskupstwa Lubuskiego, pod red. M.Golemskiego, Ośno Lubuskie 2013, s.37-71

 13. Płotkowiak Maciej, Stanecka Ewa, Organizacja dotychczasowych działań oraz perspektywy procesu inwestycyjnego odbudowy kościoła NMP w Chojnie/Organisation der bisherigen Maßnahmen Und Perspektiven für den Investitionsprozess während des Wiederaufbaus der Marienkirche in Chojna ( Königsber in der Neumark [w:] Społeczeństwo obywatelskie a ochrona Zabytków na pograniczu polsko-niemieckim/Zivilgesellschaft Und Denkmalschutz im deutsch-plonischen Grenzgebiet, pod red. P.Zalewskiego, B.Bielenis-Kopeć, Gubin 2012, s.111-123

 14. Płotkowiak Maciej, Ocena stanu technicznego wieży kościoła pw. Św.Jakuba w Ośnie Lubuskim [w:] Colloquia Lubuskie, Wokół krajobrazu kulturowego dawnego Biskupstwa Lubuskiego, pod red. M.Golemskiego, Ośno Lubuskie 2012, s.36-49

 15. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Remont średniowiecznej więźby dachowej nad korpusem  nawowym kościoła pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, [w:] Inżynieria Budownictwo” nr 10/2011, Warszawa 2011, s.527-530

 16. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Rewaloryzacja neogotyckiej wieży kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Chojnie, [w:] Inżynieria Budownictwo” nr 5/2011, Warszawa 2011, s. 239-242

 17. Płotkowiak Maciej, Projekt odbudowy pałacu w Dobropolu [w:] Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie R.IV/2010, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, Szczecin 2010, s. 141-159

 18. Płotkowiak Maciej, Rewaloryzacja założenia byłej komandorii templariuszy w Rurce, [w:] materiały pokonferencyjne opracowane z okazji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 pt. „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Szczecin 2009, s. 83-94

 19. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Nowy hełm wieży kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w Szczecinie [w:] Inżynieria i budownictwo, nr 5/2009, Warszawa 2009, s. 242-246 

 20. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Projekt przebudowy zachodniej grupy wieżowej kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, [w:] Referat w publikacji recenzowanej pt. „Kreską i sercem” poświęconej pamięci profesora dra inż. arch. Stanisława Latoura. Szczecin, 2008, s.91-112

 21. Płotkowiak Maciej, Kwilecki Stefan, Odbudowa kościoła NMP w Chojnie jako przykład koncepcji konserwacji monumentalnej architektury ceglanej,[w:] Referat recenzowany w materiałach z sesji pt. „Cegła w architekturze środkowo-wschodniej Europy. Historia – metody badań – konserwacja”. Malbork 2002 r., s.134-147

 22. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Odbudowa hełmu wieży kościoła w Nowogardzie, [w:] Przestrzeń i forma, nr 4, Szczecin 2006 r., s. 129-136

 23. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Traditional methods applied while renovating the roof construction of St. John the Evangelist Church in Szczecin, Poland [w:] Materiały z Międzynarodowej Konferencji pt. „Traditional Craft in 21st Century Architecture”, Politechnika Szczecińska, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, 4-5.04.2005 r. Szczecin 2005, s. 213-219

 24. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Zabezpieczenie i odbudowa odcinka północno-zachodniego, zachodniego i południowego murów obronnych w Mieszkowicach ( pomiędzy ul. Kościuszki i Słowackiego ) [w:] kwartalnik „Przestrzeń i Forma” nr 1/2005, Szczecin 2005 r., s. 147-158

 25. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Ocena stanu technicznego murów obronnych w miastach: Koszalin, Mieszkowice, Gryfice, [w:] materiały z sesji popularnonaukowej „Piękno architektury ceglanej. Ginące technologie przemysłu ceramicznego”, Regionalny Ośrodek Studiów i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Szczecin 2004,

 26. Płotkowiak Maciej, Spostrzeżenia dotyczące materiału ceramicznego i techniki murarskiej zastosowanych w trakcie realizacji Kościoła mariackiego w Chojnie, [w:] materiały z sesji popularnonaukowej „Piękno architektury ceglanej. Ginące technologie przemysłu ceramicznego”, Regionalny Ośrodek Studiów i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Szczecin 2004

 27. Płotkowiak Maciej, Jeszcze raz o roli geometrii w procesie kształtowania architektury. O niektórych właściwościach planów kościołów: św. Katarzyny w Brandenburgu i NMP w Chojnie, [w:] Terra Transoderana: sztuka Pomorza nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu, materiały z seminarium naukowego poświęconego jubileuszowi 50-lecia pracy w muzealnictwie szczecińskim Zofii Krzymuskiej-Fafius, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Szczecin 2004, s. 115-128

 28. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Woodwork in Reconstruction of Neo-Gothic Tower Spire of  St.Mary’s Church in Chojna, [w:]  materiały międzynarodowej konferencji „Wooden Architecture in northern Europe”, Technical University of Szczecin, Szczecin 2004,

 29. Płotkowiak Maciej, Historical development of Szczecin and reconstruction of the character of the old town on the Podzamcze area, [w:] materiały międzynarodowej konferencji: Safeguarding historic waterfront sites Bryggen in Bergen as a case, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2004r. s. 169-177

 30. Płotkowiak Maciej, Sandach Iwona, Próba rekonstrukcji architektonicznej kościoła poklasztornego w Bierzwniku, [w:] Zeszyty Bierzwnickie nr 4, Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu, Poznań 2002, s.67-81

 31. Maciej Płotkowiak, Odbudowa kościoła NMP w Chojnie, [w:] W cieniu trzech katedr, cz.II, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddz. Szczecin, Szczecin 2001, s. 69-80

 32. Płotkowiak Maciej, Rogosz Ryszard, Konserwacja architektonicznej odbudowy źródła   Św. Ottona w Pyrzycach, [w:] W cieniu trzech katedr, cz.II, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddz. Szczecin, Szczecin 2001, s. 81-92

 33. Płotkowiak Maciej, Kwilecki Stefan, Problemy odbudowy kaplicy Templariuszy w Rurce, [w:] W cieniu trzech katedr, cz.II, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddz. Szczecin, Szczecin 2001, s. 59-68

 34. Doświadczenia z odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie, [w:] Budownictwo sakralne  i monumentalne 2000, Politechnika Białostocka, Białystok 2000, s. 209-226

 35. Problemy odbudowy Kościoła Farnego NMP w Chojnie, [w:] Miasto-historia i współczesność”, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2000, s. 121-129

 36. Płotkowiak Maciej, Nowaczyk Stefan, Problemy zabezpieczenia wieży kościoła pod wezwaniem NMP w Chojnie, [w:] PZiTB Inżynieria i Budownictwo, nr 5,1999, s.259-262
 37. Płotkowiak Maciej, Sandach Iwona, Problemy  rozbudowy kościoła pocysterskiego w Bierzwniku, [w:] Budownictwo sakralne 98, Politechnika Białostocka, ZO PZITB w Białymstoku, ZO SARP w Białymstoku, Białystok 1998,